Ferring
Ferring získal certifikát - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Ferring získal certifikát - Audit rovné příležitosti Ferring získal certifikát - Podnik podporující zdraví Ferring získal certifikát - Bezpečný podnik

Ochrana osobních údajů


Oznámení o ochraně soukromí ve vztazích se zákazníky Vaše soukromí je pro nás ve společnosti Ferring důležité a věnujeme veškeré úsilí tomu, aby naše postupy používané při ochraně údajů byly v souladu s příslušnými evropskými a vnitrostátními předpisy o ochraně údajů.


Toto Oznámení o ochraně soukromí poskytuje informace o tom, jak společnost Ferring může v tomto kontextu shromažďovat, uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje, a popisuje způsoby, kterými budeme zajišťovat ochranu vašich údajů v souladu s příslušnými předpisy.


Toto Oznámení o ochraně soukromí platí pouze pro tento proces, takže pokud navštívíte jiné webové stránky, které souvisejí se společností Ferring nebo které Ferring doporučuje, nebo pokud navážete se společností Ferring obchodní vztah odlišné povahy, přečtěte si prosím oznámení o ochraně soukromí, které se nachází na příslušných webových stránkách nebo které společnost Ferring uvádí v tomto kontextu jinde.


Oznámení o ochraně soukromí ve vztazích se zákazníky popisuje naše postupy související s údaji, které my nebo naši poskytovatelé služeb shromažďují prostřednictvím webových stránek, v papírové podobě nebo prostřednictvím aplikací provozovaných našimi obchodními zástupci, které spravujeme my a z nichž máte přístup k tomuto Oznámení o ochraně soukromí.


Správcem vašich osobních údajů je společnost FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. K rybniku 475, 252 42 Jesenice u Prahy


Co jsou osobní údaje? Osobní údaje znamenají všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří k nim jméno, poštovní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, GMC nebo registrační číslo praxe.


Které kategorie osobních údajů zpracovává společnost Ferring v rámci systému řízení vztahů se zákazníky?
Společnost Ferring může v tomto rámci a pro níže uvedené účely shromažďovat a používat tyto kategorie osobních údajů: - takové údaje jako vaše jméno, věk, pohlaví a kontaktní údaje;
- profesní údaje, například údaje o vašem pracovišti, pozici, medicínském oboru, v němž působíte, údaje o odborné kvalifikaci a vědecké činnosti (například o předchozích klinických hodnoceních a o účasti na předchozích nebo probíhajících studiích společnosti Ferring a jiných společností), o akademických nebo výzkumných publikacích a článcích a o členství v odborných asociacích a radách; - finanční údaje, například platební informace, včetně daňového identifikačního čísla; a - údaje o našich vzájemných jednáních, například o diskutovaných tématech, o vaší znalosti naší společnosti a našich výrobků a o dotazech, které k nim kladete, o tom, jaké materiály jsme vám ukázali a jakou zpětnou vazbu jste nám poskytli, i o vašich názorech a obvyklých způsobech předepisování léčiv, o obvyklém přístupu k vašim pacientům, o diagnózách apod.


Z jakých zdrojů získává společnost Ferring vaše osobní údaje? Výše uvedené údaje poskytujete buď přímo vy (na našich webových stránkách, v papírové podobě, e-mailem nebo našim obchodním zástupcům), nebo je získáváme nepřímo prostřednictvím společností, které organizují aktivity sponzorované nebo podporované ze strany společnosti Ferring, například klinické výzkumy a vývoj, z veřejných zdrojů, od zprostředkovatelen zaměstnání, z dočasných pracovišť a od třetích osob, např. od IQVIA.


Za jakými účely společnost Ferring zpracovává vaše osobní údaje? Společnost Ferring zpracovává vaše osobní údaje pro tyto účely: 1. zlepšování vaší zákaznické zkušenosti; 2. zlepšování a inovování svých produktů; 3. správu obchodního vztahu; a 3. PR a marketing. Společnost Ferring zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. V určitých případech však může dle zákona vycházet z odlišného základu při zpracování vašich údajů, například z oprávněných zájmů.


S kým a jak sdílí společnost Ferring mé osobní údaje? Vaše osobní údaje mohou být předávány na jiná místa, kde má Ferring pracoviště (včetně jejich spřízněných společností, dodavatelů, partnerů a zástupců), pokud existují legitimní důvody k takovému předání, například platný obchodní důvod. K těmto lokalitám mohou patřit země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Veškerá tato předání budou zabezpečena interními smlouvami o mezinárodním předávání údajů za účelem zajištění ochrany vašich údajů v souladu s příslušnými evropskými a vnitrostátními zákony o ochraně údajů.
Společnost Ferring může za určitých okolností sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, například s dodavateli, zhotoviteli, partnery nebo zástupci, pokud je to nezbytné k dosažení oznámených účelů, nebo pokud takové třetí strany pomáhají společnosti Ferring se zpracováním údajů. Společnost Ferring zpřístupní vaše osobní údaje třetí straně pouze za těchto okolností:
• pokud jste poskytli příslušný souhlas;
• v příslušných případech na základě žádosti předložené vámi jako subjektem údajů
• pokud existuje zákonný základ pro zpřístupnění údajů, což vám bylo vhodně oznámeno
• v případech, kdy je to od nás vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo soudním příkazem nebo
• v případě, že se společnost Ferring rozhodne prodat, koupit, provést fúzi nebo jinak reorganizovat svou podnikovou strukturu.
Společnost Ferring nikdy neprodá vaše osobní údaje třetí straně.
Vaše osobní údaje můžeme předávat těmto kategoriím příjemců:
- společnostem z naší skupiny, - externím poskytovatelům služeb a partnerům, kteří poskytují v našem zastoupení služby zpracování údajů, například poskytovatelům e-mailových služeb, hostingu, přepravcům apod.


- veškerým příslušným dozorovým nebo regulačním orgánům, veřejnoprávním orgánům, soudům nebo jiným třetím stranám, pokud máme za to, že je takové zpřístupnění nezbytné (i) podle příslušných právních předpisů, (ii) k ochraně našich zákonných práv a (iii) k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné osoby;
- jiné osobě s vaším souhlasem s jejich zpřístupněním.


Omezení týkající se uchovávání údajů
Námi shromážděné osobní údaje budeme uchovávat nejvýše po 10 let od ukončení našeho obchodního vztahu tak, aby společnost Ferring mohla dodržovat své zákonem stanovené povinnosti.
Vaše práva na ochranu údajů
Máte tato práva na ochranu údajů:
- máte právo na přístup ke svým údajům,
- máte právo na opravu, aktualizaci nebo výmaz svých osobních údajů,
- můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů,
- můžete nás požádat o omezení zpracování vašich údajů,
- můžete požádat o přenositelnost vašich údajů.
- máte právo podat stížnost k orgánu na ochranu údajů ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů.
Tato práva můžete vykonat tak, že budete kontaktovat společnost Ferring prostřednictvím KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE SUBJEKTU ÚDAJŮ (DATA SUBJECT CONTACT FORM). Kromě toho se můžete vždy odříci zasílání přímých marketingových sdělení, a to tak, že v e-mailech, které vám zasíláme, kliknete na odkaz „unsubscribe“ nebo „opt-out“.


- Máte právo kdykoli odříci zasílání marketingových sdělení, která vám zasíláme.
- Pokud shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje s vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu se nedotkne zákonnosti zpracování údajů, které jsme zpracovali před odvoláním vašeho souhlasu, ani zpracování vašich údajů na jiných základech pro jejich zpracování.


Můžete odmítnout přijímání marketingových sdělení ve fyzické formě (například sdělení zasílaná poštou nebo telemarketing) prostřednictvím cz1-info@ferring.com nebo pokud nás budete kontaktovat na naší poštovní adrese.


Upozorňujeme rovněž, že jestliže odřeknete zasílání našich marketingových sdělení, můžeme vám i nadále zasílat důležitá transakční a administrativní sdělení v souladu s příslušnými právními předpisy.


Cookies Jestliže použijete dedikované webové stránky, mohou být údaje o vašem použití těchto webových stránek shromážděny pomocí Google Analytics, pokud navštívíte webové stránky Ferring dedikované pro správu souhlasů. Tato sledovací technologie používá cookies ke shromažďování agregovaných údajů o užívání a aktivitě webových stránek, například o počtu uživatelů, kteří je navštěvují, a o frekvenci těchto návštěv. Za účelem dalšího zdokonalování našich webových služeb mohou být tyto údaje sdíleny s externím poskytovatelem služeb. Prostřednictvím těchto cookies nelze mít přístup k žádným osobním údajům a ani je nelze s jejich pomocí shromažďovat. Používání technologie tohoto typu musí být v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů a s platným nařízením EU o soukromí a elektronických komunikacích (E-Privacy Regulation). Údaje můžeme rovněž shromažďovat:


prostřednictvím vašeho prohlížeče: většina prohlížečů shromažďuje některé údaje, například vaše adresu Media Access Control (MAC), údaje o typu počítače (Windows nebo Mac), údaje o rozlišení obrazovky, názvu a verzi operačního systému a typu a verzi internetového prohlížeče. Můžeme shromažďovat podobné informace, jestliže používáte službu na mobilním zařízení, například údaje o typu a identifikátoru zařízení. Tyto údaje používáme k zajištěn řádného fungování služby.


Údaje o zařízení: můžeme shromažďovat údaje o vašem mobilním zařízení, například jeho jedinečný identifikátor, abychom mohli porozumět tomu, jak užíváte službu.


Bezpečnostní informace Společnost Ferring udržuje v platnosti náležitá technická a organizační opatření za účelem zabezpečení vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, užíváním, zpřístupněním, náhodným zničením nebo ztrátou. Ferring například v příslušných případech vždy používá šifrování, anonymizaci nebo pseudonymizaci osobních údajů a osobní údaje jsou bezpečně uloženy v určeném systému. Naše interní směrnice a postupy jsou stanoveny tak, aby kladly prvořadý důraz na ochranu osobních údajů a na její uplatňování.
I když jsou naše opatření na zabezpečení údajů neustále hodnocena a aktualizována, nelze zaručit bezpečnost údajů předávaných z počítače nebo jiného zařízení po internetu. Proto vás vyzýváme, abyste podnikli kroky k vlastní ochraně na internetu a proti neoprávněnému používání svých hesel a mobilních zařízení a abyste si nainstalovali na svém počítači náležitý firewall s ochranu proti virům a spyware.
Jako příklad lze uvést následující narušení ochrany údajů:
• krádež/ztrátu notebooku,
• působení externího hackera,
• e-mail obsahující omylem zaslané osobní údaje,
• údaje ztracené při přenosu,
• dokumenty ponechané na nezabezpečeném místě.
Máte-li podezření na narušení bezpečnosti nebo zjistíte-li nějaká citlivá místa, je nezbytně nutné okamžitě nahlásit taková narušení ochrany údajů pomocí Kontaktního formuláře subjektu údajů.


Děti Naše služba není určena fyzickým osobám mladším 18 let a žádáme, aby takové osoby nepodávaly prostřednictvím služby žádné osobní údaje. Pokud vaše dítě předalo takové osobní údaje a vy chcete požádat o jejich odstranění, kontaktujte nás způsobem uvedeným níže v oddílu s názvem Kontaktní údaje.


Změny
Veškeré změny tohoto oznámení o ochraně soukromí budou uvedeny zde. Doporučujeme, abyste si při opětovných návštěvách našich webových stránek prostudovali naše Oznámení o ochraně soukromí a zjistili, zda nedošlo k jeho změnám a abyste byli nadále informováni o našem neustálém úsilí o respektování práva na soukromí a o zajištění co možná nejvyšší úrovně ochrany údajů.


Kontaktní údaje S veškerými dotazy nebo připomínkami k tomuto Oznámení o ochraně soukromí kontaktujte společnost Ferring na adrese cz1-info@ferring.com


Můžete vždy odmítnout přímý marketing kliknutím na odkaz „unsubscribe“ nebo „opt-out“ (hyper link na preferovanou stránku) v e-mailovém potvrzení, které vám zašleme, nebo nás můžete kontraktovat na této adrese:


FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.
K Rybniku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Upozorňujeme, že můžete zrušit pouze přijímání těchto služeb a sdělení, s nimiž jste dali souhlas. Dále můžete vykonat tato práva tím, že budete kontaktovat společnost Ferring prostřednictvím


1. KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE SUBJEKTU ÚDAJŮ

2. Můžete rovněž použít tuto adresu: (K rukám: pověřenec pro ochranu údajů) Ferring International Center S.A. Chemin De la Vergognausaz 50 1162 St Prex Švýcarsko

3. adresa zástupce EU pro GDPR, (K rukám: pověřenec pro ochranu údajů) Ferring International PharmaScience Center (IPC) Kay Fiskers Plads 11 2300 Copenhagen S Dánsko

Poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně soukromí proběhla dne 8.5.2020>> EHS politika
Tato webová stránka poskytuje informace o výrobě a o prodávaných produktech v České republice. Pro informace o celé společnosti Ferring, navštivte Ferring global site.